Opstellen en begeleiden RUP

Wat

Bestemmingsplannen geven aan welke stedenbouwkundige voorschriften van kracht zijn op bepaalde percelen of gebieden. Elk gebied is onderverdeeld in een bepaalde bestemmingscategorie zoals bijvoorbeeld woongebied, agrarisch gebied, industriegebied, …

Er bestaan verschillende soorten bestemmingsplannen. De meest voorkomende zijn ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP), gewestplannen en plannen van aanleg. Daarnaast hebben vele gemeenten ook een aanvullend ruimtelijk beleid uitgewerkt o.a. in stedenbouwkundige verordeningen waarmee rekening moet worden gehouden.

Onze aanpak

Bestemmingsplannen zijn een dynamisch gegeven en worden nu en dan door de overheid aangepast. Onze experts volgen op welke plannen worden opgemaakt door de verschillende overheidsniveaus en screenen deze op relevantie voor uw activiteit. Wordt er impact op uw terreinen verwacht, dan staan we klaar om uw belangen te verdedigen en in dialoog te gaan met de plannende overheid. Ook indien u zelf een bestemmingswijziging wil initiëren, kunnen we u daarbij begeleiden.

Voor wie

  • U wenst een bestemmingswijziging te bekomen, maar een aanvraag tot planologisch attest is niet mogelijk
  • De overheid heeft plannen met gevolgen voor uw terreinen