terug naar overzicht

ISO certificatieaudits tijdens covid-19

Aangezien de huidige covid-19 crisis officieel als pandemie wordt gezien, zijn de aangepaste maatregelen van de Internationale Accreditatie Federatie tijdens een uitzonderlijk event van toepassing.

Wat betekent dit voor de ISO certificatieaudits?

1. Evaluatie van de werking door certificatie instelling

De certificatie instelling zal evalueren in welke mate de crisis de werking van het managementsysteem beïnvloedt. Hierbij zal zowel de huidige stand van zaken als de verwachte toestand van het bedrijf na de crisis geanalyseerd worden.    

Enkele mogelijke evaluatiecriteria:

 • Wanneer wordt verwacht dat organisatie opnieuw normaal functioneert
 • Dienen er alternatieve productiesites aangewend te worden
 • In welke mate werd de implementatie van het managementsysteem beïnvloedt
 • Werd een risico-analyse uitgevoerd om de impact in kaart te brengen
 • ...

2. Alternatieve evaluatiemethoden

Indien de certificatie instelling de hinder voor het managementsysteem laag inschat kunnen alternatieve evaluatiemethoden opgelegd worden om de continuïteit van het ISO systeem op te volgen.

3. Proactieve communicatie

U doet er sowieso goed aan om proactief contact op te nemen met de certificatie instelling en samen een plan van aanpak uit te werken.

Zorg voor goede documentatie van verhinderde activiteiten, zoals ijkingen en keuringen, omwille van quarantainemaatregelen.

4. Uitstel audits

Eerste opvolgingsaudit

 • moet normaal binnen 12 maanden na de initiële certificatie-audit doorgaan
 • uitstel van het certificatiebureau met maximaal 6 maanden mits aantonen dat managementsysteem blijvend onderhouden wordt (vb. via verslag directiebeoordeling)

2e, 3e, … opvolgingsaudit

 • audits en interviews kunnen remote plaatsvinden via MS Teams of Skype
 • indien het bedrijf een beperkte tijd (minder dan 6 maanden) niet operationeel is door de crisis kan de audit uitgesteld worden in samenspraak met de certificatie instelling

Hercertificatie audit

 • 6 maanden uitstel t.o.v. vervaldatum van het certificaat
 • managementsysteem dient verder in stand gehouden te worden
 • opvolging kunnen aantonen door onder meer verslag van directiebeoordeling