terug naar overzicht

Covid-19: uitstel procedures Vlarebo - Dierlijke bijproducten / afwijkingen Vlarema

Aanvullend op het reeds gepubliceerde decreet i.v.m. de aangepaste maatregelen rond vergunningsplicht en meldingsplicht, werd op 1 april een besluit betreffende bodem en dierlijke producten gepubliceerd.

Dit betekent dat er ook voor bodemprojecten en procedures dierlijke bijproducten termijnverleningen komen. De mogelijkheid wordt voorzien dat de regering deze termijnen verder verlengt.

bodemdecreet - vlarebo

OVAM verlengt zijn termijn met 30 dagen voor:

  • De conform verklaring bodemsaneringsprojecten (BSP) die reeds ingediend werden en waar nog geen uitspraak is over de conformiteit.
  • Bodemsaneringsprojecten die tot 24 april  ingediend gaan worden
  • Administratief beroep tegen beslissingen over het bodemsaneringsproject of het beperkt bodemsaneringsproject
  • Opmaak proces-verbaal openbaar onderzoek

Eveneens worden de openbare onderzoeken i.k.v. bodemsaneringsprojecten geschorst en pas hervat na 24 april.

Besluit dierlijke bijproducten

Termijnverlenging van 60 dagen voor:

  • Uitspraak erkenningsaanvraag dierlijke bijproducten

Vlarema: aanpassingen materiaaldecreet 

Volgende afwijkingen gelden van 20 maart 2020 t.e.m. 17 juli 2020, tijdens de duur van de civiele noodsituatie.

  • Alternatieve vaten voor opslag van risico houdende medische afvalstoffen worden, mits voldoening aan bepaalde voorwaarden, toegelaten.
  • De verplichting tot datering en ondertekening van het identificatieformulier door de verwerker op de plaats van bestemming, wordt geschorst gedurende de termijn van een civiele noodsituatie. Het identificatieformulier moet digitaal worden overgemaakt om de traceerbaarheid van de afvalstoffen te garanderen.
  • In afwachting van normale gang van zaken, moet gedurende de termijn van een civiele noodsituatie de visuele inspectie op de sorteerplicht door de inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar van bedrijfsrestafval niet gebeuren.