terug naar overzicht

Covid-19: wijzigingen ruimtelijke planning

Op 27 maart werd een noodbesluit gepubliceerd met aangepaste maatregelen rond de ruimtelijke planning. De versoepelingen gelden momenteel t.e.m. 24 april 2020 en kunnen mogelijks nog verlengd worden.

Voor welke dossiers?

 • Ruimtelijke beleidsplannen
 • Ruimtelijke uitvoeringsplannen
 • Stedenbouwkundige verordeningen
 • Planologische attesten
 • Complexe projecten
 • Plan-milieueffectenrapportage
 • Leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten

Wat met ruimtelijke beleidsplanningsprocessen?

Schorsing en verderzetting na 24 april 2020 van:

 • Lopende publieke inspraak oer conceptnota van een ruimtelijk beleidsplan of beleidskader
 • Lopende openbare onderzoeken over een ontwerp ruimtelijk beleidsplan of beleidskader

Wat met ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP)?

Schorsing en verderzetting na 24 april 2020 van:

 • Lopende raadplegingen over de startnota
 • Lopende openbare onderzoeken over ontwerp RUP
 • Verlenging van de beslissingstermijn voor de definitieve vaststelling, al dan niet na schorsing, met 30 dagen

Wat met stedenbouwkundige verordeningen?

 • Schorsing en verderzetting na 24 april 2020 van lopende openbare onderzoeken over ontwerp-verordeningen
 • Verlenging van de beslissingstermijn voor het opnieuw definitief vaststellen na een schorsing, met 30 dagen

Wat met planologische attesten?

 • Schorsing en verderzetting na 24 april 2020 van lopende openbare onderzoeken over aanvragen tot planologisch attest

Wat met complexe projecten?

Schorsing en verderzetting na 24 april 2020 van: 

 • Lopende raadplegingen over alternatievenonderzoeksnota’s 
 • Lopende openbare onderzoeken over ontwerp-voorkeursbesluiten, ontwerp-projectbesluiten en het ontwerp van MER
 • Lopende terinzageleggingen van definitief vastgestelde voorkeursbesluiten en projectbesluiten

Wat met plan-milieueffectenrapportage (MER)?

Schorsing en verderzetting na 24 april 2020 van:

 • Lopende raadplegingen van het publiek over de volledig verklaarde kennisgeving van een plan-MER
 • Lopende openbare onderzoeken over een ontwerp van plan-MER samen met het ontwerp van plan of programma.

Voor alle voormelde procedures geldt dat reacties, opmerkingen en bezwaren die ingediend worden tijdens de periode van schorsing als ontvankelijk worden beschouwd. Nieuwe publieke raadplegingen, openbare onderzoeken e.d. kunnen pas opgestart worden na 24 april 2020.

Wat met leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten?

 • Opschorting van de lopende of beginnende termijnen na herinneringsschrijven in het kader van beroep tegen de registratie in de inventaris tot 24 april 2020
 • Opschorting van lopende of beginnende termijnen voor uitspraak over een verzoek tot schrapping uit de inventaris tot 24 april 2020
 • Verlenging van de termijnen om subsidies aan te vragen met 60 dagen.

Heeft u specifieke vragen omtrent uw dossier? Het WIELS team is en blijft operationeel. Alle medewerkers werken van thuis uit en hebben toegang tot alle documenten en dossiers.