Verkoopsvoorwaarden

Wij willen de relatie met onze klanten vlot en eerlijk laten verlopen. Onze algemene verkoopsvoorwaarden maken duidelijk hoe wij de juridische kant van de samenwerking met onze klanten zien, wat zij van ons mogen verwachten, en wat de rechten en plichten van Wiels en de klant zijn. 

  1. Onze offertes, leveringen en prestaties worden door de hierna vermelde voorwaarden beheerst. Wij achten deze voorwaarden gekend en aanvaard door de medecontractant, niettegenstaande andersluidende bepalingen vermeld op de documenten van de medecontractant. Op alle contracten is enkel de Belgische wet van toepassing.

  2. Wissels of aanvaarde effecten brengen geen verzaking mee aan deze voorwaarden, noch schuldvernieuwing.

  3. Uitvoeringstermijnen zijn bij benadering gegeven en kunnen nooit aanleiding geven tot schadevergoeding of ontbinding van het contract lastens Wiels  BV.

  4. Als consultant is Wiels BV gehouden tot een middelenverbintenis. Dit betekent dat de betreffende consultant zich voortdurend inspant om de opdracht uit te voeren volgens de regels van de kunst. Elk verlies of  schade door of ontstaan ten gevolge van een onjuiste of nalatige uitvoering brengt geen aansprakelijkheid mee in hoofde van Wiels BV., tenzij de opdrachtgever bewijst dat deze te wijten is aan een grove fout.  Indien de schade die door de opdrachtgever geleden werd in rechtstreeks verband staat met de adviezen door Wiels BV schriftelijk gegeven werd is de aansprakelijkheid beperkt tot een schadevergoeding ad 50.000,00 EUR.

  5. De medecontractant is uitsluitend verantwoordelijk voor de gegeven informatie, de inhoud der verstrekte documenten en de inhoud van de milieuvergunningsaanvragen en andere wettelijke opgelegde formulieren. Wiels behoudt zich het recht voor de prestaties niet aan te vatten of op te schorten indien de medecontractant de vereiste informatie, vergunningen of andere formulieren laattijdig of niet aanbrengt.

  6. In geval van wanbetaling heeft Wiels BV. het recht, na aangetekende ingebrekestelling, het contract te verbreken zonder rechterlijke machtiging. De medecontractant verbindt er zich alsdan toe een schadevergoeding voor geleden verlies en gederfde winst te betalen die forfaitair op 25% van de totale waarde van het contract wordt bepaald.

  7. Iedere klacht of betwisting van een factuur moet schriftelijk gesignaleerd worden binnen de acht dagen na ontvangst van de factuur.

  8. Al de facturen zijn contant betaalbaar te Zwevegem, niettegenstaande andersluidende betalingsvoorwaarden.

  9. Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling op de vervaldag, zullen de openstaande facturen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling rente geven berekend op basis van de Belgische wettelijke intrestvoet van toepassing conform de wet op de betalingsachterstand bij handelstransacties van 2 augustus 2002, met een minimumintrestvoet van 12%, en zal het nog openstaande saldo, na een vergeefse ingebrekestelling, verhoogd worden met 12% van het factuurbedrag, met een minimum van € 125 en een maximum van € 2500, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt.

  10. In geval van betwisting zijn alleen de rechtbanken van West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk bevoegd.