Verkoopsvoorwaarden

Wij willen de relatie met onze klanten vlot en eerlijk laten verlopen. Onze algemene verkoopsvoorwaarden maken duidelijk hoe wij de juridische kant van de samenwerking met onze klanten zien, wat zij van ons mogen verwachten, en wat de rechten en plichten van Wiels en de klant zijn. 

1.    Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze offertes, bestellingen, overeenkomsten, leveringen, prestaties en facturen. Door samen te werken met Wiels BV aanvaardt de opdrachtgever de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden, niettegenstaande andersluidende bepalingen vermeld op de documenten van de opdrachtgever. 

2.    Onze offertes zijn vrijblijvend en zijn geldig gedurende 2 maanden, tenzij anders vermeld.. Bestellingen worden schriftelijk of per mail bevestigd. De in de offerte genoemde uitvoeringstermijnen zijn indicatief en kunnen nooit aanleiding geven tot een schadevergoeding in hoofde van Wiels BV of tot de ontbinding van de overeenkomst.

3.    Wij zijn gehouden tot een middelenverbintenis en geenszins tot een resultaatsverbintenis. Dit betekent dat de consultants van Wiels BV zich voortdurend inspannen om de opdracht uit te voeren volgens de regels van de kunst. Verlies of schade door of ontstaan ten gevolge van een onjuiste of nalatige uitvoering van de opdracht leidt niet tot aansprakelijkheid in hoofde van Wiels BV, tenzij de opdrachtgever bewijst dat deze te wijten is aan een grove fout. Indien bewezen is dat de schade die door de opdrachtgever geleden werd rechtstreeks verband houdt met de schriftelijke adviezen van Wiels BV, is de schadevergoeding beperkt tot 50.000,00 euro.

4.    De opdrachtgever is uitsluitend verantwoordelijk voor de gegeven informatie, de inhoud van de verstrekte documenten, de milieuvergunningsaanvragen en van andere door de wet opgelegde formulieren. Wiels BV behoudt zich het recht voor de prestaties niet aan te vatten of op te schorten indien de opdrachtgever de vereiste informatie, vergunningen of andere formulieren laattijdig of niet aanbrengt of niet ondertekent.

5.    Ons uurtarief is exclusief btw (21%) en wordt jaarlijks geïndexeerd. Eventuele andere kosten worden afzonderlijk aangerekend.

6.    Onze facturen zijn betaalbaar te Zwevegem binnen de 30 dagen na factuurdatum, niettegenstaande andersluidende betalingsvoorwaarden van de opdrachtgever.

7.    Elke betwisting van een factuur wordt schriftelijk gemeld door de opdrachtgever binnen de acht dagen na factuurdatum.

8.    Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling op de vervaldag, zal de opdrachtgever van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd zijn. De rentevoet bedraagt 12% conform de wet op de betalingsachterstand bij handelstransacties van 2 augustus 2002. Het openstaande saldo zal zodus verhoogd worden met 12% op het factuurbedrag, met een minimum van 125,00 euro en een maximum van 2.500,00 euro, zelfs bij toekenning van respijttermijnen.

9.    In geval van wanbetaling door de opdrachtgever heeft Wiels BV het recht om per aangetekend schrijven de overeenkomst eenzijdig te verbreken. De opdrachtgever blijft in dat geval gehouden tot een schadevergoeding voor het geleden verlies en de gederfde winst, forfaitair geraamd op 25% van de totale waarde van de overeenkomst.

10.    Wij verbinden ons tot strikte geheimhouding van alle informatie. Vertrouwelijke informatie zullen wij niet meedelen aan derden zonder uw voorafgaandelijke schriftelijke toestemming, behoudens wat noodzakelijk zou zijn om wettelijke redenen. Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van vertrouwelijke informatie zoals bedrijfsinformatie en persoonsgegevens te waarborgen, en om deze te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, verlies of diefstal, ook na beëindiging van deze overeenkomst. De privacyverklaring van Wiels BV leest u op de website www.wiels.be.

11.    Wij staan voor transparantie en een goede samenwerking. Wij verwachten dat u onze werknemers niet in dienst zal nemen of op zelfstandige basis zal tewerkstellen. In voorkomend geval, zullen wij aanspraak maken op een vergoeding ten belope van het bruto-jaarloon van de betrokken werknemer(s), exclusief btw.

12.    Op deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten tussen Wiels BV en de opdrachtgever is enkel het Belgische recht van toepassing. In geval van betwisting zijn alleen de rechtbanken van West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk bevoegd.

13.    Wij behouden ons het recht voor onze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. De gewijzigde voorwaarden worden stilzwijgend aanvaard door de opdrachtgever door betaling van de factuur.