Disclaimer

Het gebruik van de www.wiels.be website (hierna ‘de Website’) is onderworpen aan de hierna bepaalde gebruiksvoorwaarden. De toegang en het gebruik van de Website impliceert de aanvaarding van onderstaande voorwaarden.

De Website behoort tot aan Wiels BV, met maatschappelijke zetel te 8550 Zwevegem, Deerlijkstraat 58A en met ondernemingsnummer 0460.155.033 (hierna ‘Wiels’).

Gebruik van de Website

Wiels streeft ernaar om op de Website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Wiels niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De informatie is louter van algemene aard en kan op iedere moment zonder verder vooraankondiging worden gewijzigd of verwijderd.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wiels wijst expliciet iedere aansprakelijkheid af voor enige schade (rechtstreeks of onrechtstreeks) die het gevolg is van, of samenhangt met de toegang tot of het gebruik van de Website. De foutloze en/of ononderbroken werking van de Website kan niet worden gegarandeerd.

De Website bevat verwijzingen of hyperlinks naar websites van derden. Wiels heeft geen invloed op website van derden en is niet verantwoordelijke voor de beschikbaarheid of inhoud van deze websites. Wiels kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van websites van derden.  

Intellectuele eigendom

Alle afbeeldingen op de Website, waaronder begrepen alle contactgegevens, teksten, foto’s, video’s, grafisch materiaal, logo’s en alle merknamen zijn het volledige eigendom van dan wel in licentie bij Wiels en vallen uitsluitend onder het auteursrecht, recht van handelsmerk en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht van Wiels. Het gebruik van de Website verleent de gebruiker geen enkel intellectueel eigendomsrecht. Het is de gebruiker niet toegestaan om de inhoud van de Website te kopiëren, over te dragen of te verspreiden, behoudens mits schriftelijke toestemming van Wiels. Elke inbreuk zal aanleiding geven tot rechtsvervolging.

Bescherming van persoonsgegevens

Wiels neemt haar verplichtingen inzake privacy en gegevensbescherming ernstig. Voor meer informatie kan u onze Privacyverklaring raadplegen.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.