terug naar overzicht

Brengt 2022 voor uw bedrijf veranderingen? Wat komt kijken bij het opstarten, stopzetten of wijzigen van een activiteit?

Danny, Founder & Co-CEO

Een nieuw jaar brengt veelal nieuwe plannen met zich mee. Dit kan gaan over uitbreidingen, investeringen, reorganisatie of herzieningen van de bestaande activiteiten. Wat komt allemaal kijken bij het starten of stilleggen van een bedrijfsactiviteit? In dit artikel geven we een overzicht van het te volgen stappenplan samen met enkele tips.

OPSTART VAN EEN NIEUWE ACTIVITEIT OF BEDRIJF

Stel: u heeft een bedrijf dat kunststoffen produceert en u wil in de toekomst ook graag metaalbewerking opstarten. Elke activiteit is verbonden aan bepaalde regelgeving en sectorale voorwaarden. Deze veranderingen maken een aanpassing van de bestaande vergunning noodzakelijk. Dit geldt ook wanneer het bedrijf reeds een geldige vergunning heeft lopen voor de bestaande activiteiten.

Bij de opstart van een nieuw bedrijf gaat er – voorafgaand aan de opstart van de activiteiten – heel wat denkwerk gepaard met de aanvraag van een nieuwe vergunning. Tijdens de beoordeling van de vergunningsaanvraag wordt rekening gehouden met heel wat omgevingsfactoren. Eerst en vooral moet gekeken worden naar de bestemming van het terrein. Uw activiteit dient uiteraard conform te zijn met alle bestemmingsvoorschriften van het gebied. Als tweede wordt de impact van de nieuwe activiteit op de omgeving bekeken. Denk hierbij aan geluid, geur, mobiliteit, natuur, enzovoort. Ten derde gelden ook steeds de wettelijke eisen en voorwaarden waaraan voldaan moet worden.

Om door het bos de bomen nog te zien, hebben we vanuit onze praktijkervaring een eigen methodiek uitgewerkt om de vele aspecten te inventariseren en te evalueren. Door de invoering van de omgevingsvergunning (integratie bouw én milieu) is dit voorbereidend denkwerk crucialer dan vroeger.

STOPZETTEN VAN EEN ACTIVITEIT

Indien u beslist om een bestaande activiteit stop te zetten, is er opnieuw sprake van een wijziging van uw activiteiten. Als eerste dient er melding gemaakt te worden van de gedeeltelijke of volledige schrapping van uw activiteiten aan de bevoegde overheid. Bij een vrijwillige stopzetting dient dit binnen de twee maanden gemeld te worden via het omgevingsloket.

Wanneer er sprake is van een overname, kan de vergunning overgedragen worden aan de nieuwe exploitant. De overdracht van de bestaande vergunning moet vooraf gemeld worden aan de bevoegde instantie. De overnemer hoeft in dit geval geen nieuwe vergunning aan te vragen. Naast de melding van stopzetting, is het belangrijk om na te gaan of er nog andere verplichte zaken aan de afbouw van de activiteit verbonden zijn. Indien dit bijvoorbeeld ook een stopzetting van de grondwatervergunning inhoudt, dient u dit binnen de twee maanden te melden aan de toezichthouders en de VMM. Bij de stopzetting moet de put volgens de regels worden afgesloten.

Betreft het een stopzetting van een risico-activiteit? In deze situatie dient u dit te melden aan OVAM samen met een verslag van het oriënterend bodemonderzoek (OBO). Het bodemonderzoek dient maximum negentig dagen na de sluiting uitgevoerd te worden.

WIJZIGING OF UITBREIDING VAN DE ACTIVITEIT

U kan uw bestaande activiteit ook wijzigen of uitbreiden. Hier gelden in grote lijnen dezelfde regels als bij de opstart van een activiteit. Uiteraard vormt de lopende vergunning hierbij de vertrekbasis. Meer en meer dienen bedrijven een aanvraag in tot wijziging van de voorwaarden van de lopende vergunning. Veelal wordt dit aangevraagd om soepelere voorwaarden te bekomen, bijvoorbeeld aangepaste lozingsnormen, werktijden,… Op basis van de motivatie en de context kan de vergunning dan herzien worden. Het feit dat de omgevingsvergunning voor onbepaalde duur wordt afgeleverd, draagt hier zeker toe bij. Ook externe partijen kunnen een dergelijke wijziging aanvragen. Hierbij zal het natuurlijk eerder gaan om een vraag tot verstrenging. Buren kunnen bijvoorbeeld een beperking van de productietijden vragen. Tot slot kan ook de overheid dergelijke aanvragen indienen. Het komt er dus op aan om zeker te zorgen dat alle activiteiten behoorlijk vergund zijn en blijven, en dit bij voorkeur in een goede nabuurschap. De start van een nieuw jaar is zeker het moment om de beste nieuwjaarswensen aan de buren over te maken.

Heeft u vragen over dit artikel? Onze experts staan u graag bij. Neem contact op.