terug naar overzicht

Kent u de rol van een milieucoördinator?

De functie van ‘milieucoördinator’ werd in 1996 in het leven geroepen in het kader van Vlarem II. Het verplicht aanstellen van een milieucoördinator werd hierdoor van toepassing voor een heel aantal klasse 1 - bedrijven. Hoewel sommige bedrijven doorheen de jaren vrijgesteld werden van deze verplichting, is de functie en het belang van een milieucoördinator niet verdwenen.

De functie vraagt een grote algemene kennis van de milieuwetgeving. Hiertoe dient de milieucoördinator zich verplicht periodiek bij te scholen.  Naast de inschakeling van een interne milieucoördinator merken we dat veel bedrijven beroep doen op een extern milieucoördinator om de wettelijk bepaalde taken uit te voeren en op te volgen. De uitbesteding van deze taken aan een extern deskundige zorgt voor efficiëntie en tijdsbesparing. Toch raden we aan om intern ook iemand in dienst te hebben met enige basiskennis over de milieunormen en wetgeving, waarbij je terecht kan voor de dagdagelijkse opvolging en eerste hulp bij acute problemen.

Het takenpakket van een milieucoördinator

Een milieucoördinator waakt o.a. over de naleving van de milieuregelgeving, voert bedrijfsrondgangen uit, zorgt voor de nodige verslaggeving en controleert of de verplichte  emissiemetingen van afvalwater, lucht, enz. gebeuren. De rol van een milieucoördinator reikt echter veel verder dan het milieu luik. Een goede milieucoördinator is betrokken bij het reilen en zeilen van de volledige organisatie en is geregeld aanwezig op de werkvloer. Uitgebreide kennis van alle bedrijfsprocessen en inzicht in het gedrag en de organisatie op de werkvloer zijn nodig om proactief te kunnen handelen. Durf zaken in vraag te stellen en verkregen informatie dubbel te checken. Bijvoorbeeld, hoe worden de emissiemetingen uitgevoerd? Eén meting is niet voldoende om conclusies te kunnen formuleren. In de praktijk baseren we ons liever op meerdere metingen om betrouwbare resultaten te bekomen. Denk hierbij ook aan de correcte afstelling van de installaties.

Goed huisvaderschap

Waken over de ‘good housekeeping’ van de organisatie is eveneens een belangrijk onderdeel van het takenpakket. Denk hierbij aan de opvolging van het onderhoud van de meetgoot en de reiniging van de schoorsteen. Slordigheid kan leiden tot vertekende meetresultaten en foutieve debieten. Onder ‘good housekeeping’ hoort ook gestructureerde documentatie. Het efficiënt en gestructureerd bijhouden van alle informatie kan veel tijd besparen. Een voorbeeld is de inventaris van gevaarlijke producten. Periodiek nazicht vermijdt fouten en slordigheden.

Een goede huisvader onderhoudt alle hoeken en kantjes. Denk bij periodieke rondgangen op de vloer ook aan de kleine ruimtes en vergeten hoeken. In praktijk stellen we vast dat net deze plaatsen het meest aandacht vragen.

Teamwerk

Een goede wisselwerking en kruisbestuiving tussen de verschillende interne diensten is van groot belang om proactief te kunnen handelen. Wat leeft er in het bedrijf? Wat zijn de toekomstplannen? Als alle partijen van bij de start betrokken worden en alle neuzen van in het begin in dezelfde richting wijzen, kan er heel wat tijd en moeite bespaard worden. Bijvoorbeeld, wanneer het gaat over nieuwe aankopen en investeringen is het nuttig om alle expertises samen te brengen. Overleg geregeld met de verschillende niveaus in de organisatie en stel een jaaractieplan op. Zorg ervoor dat de doelstellingen gedragen worden door de ganse organisatie en werk samen aan een continue verbeteringsproces.

Opleiding

Ook het organiseren van opleidingen en kennisdelingen maakt deel uit van een continue verbeteringsproces. Hoe ga ik om met gevaarlijke stoffen? Hoe moet ik correct sorteren? Wat kan ik doen om energiebesparend te werken? Denk niet alleen aan het opleiden van nieuwe collega’s, maar ook aan het opfrissen van de kennis van huidige medewerkers. Naast het meer technische luik kan het ook goed zijn om stil te staan bij de interne en externe communicatie. Bijvoorbeeld het overleg met inspectie of overheden. Ook nauw contact met buren en omwonenden is belangrijk.

Duizendpoot

De rol van de milieucoördinator is dus zeer breed en overlapt met verschillende domeinen. Gaande van gedegen kennis van regelgeving en productieprocessen en opvolging van administratie, tot rondgangen op de vloer en communicatie met medewerkers en omgeving.