terug naar overzicht

Nieuwsflits: Nieuwe Aanpak voor Omgevingsvergunningen op komst

Eveline, Ruimtelijke planning en Stedenbouw

Op 9 mei 2024 werd via spoedprocedure het decreet tot wijziging van de regelgeving betreffende de Omgevingsvergunning goedgekeurd door het Vlaams Parlement. Dit decreet introduceert twee belangrijke aspecten: de modulaire omgevingsvergunningsprocedure én het omgevingsbesluit. 

De modulaire omgevingsvergunningsprocedure:

De nieuwe modulaire omgevingsvergunningsprocedure bestaat uit een vaste basisprocedure van zestig dagen. Die bestaat uit de modules betreffende de indiening van de aanvraag, het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek en ten slotte ook het onderzoek van en de beslissing over de aanvraag. Afhankelijk van de inhoud en aard van de aanvraag kunnen specifieke modules worden aangebouwd aan de basisprocedure, zoals een openbaar onderzoek of een adviesronde. Hierbij worden de 60 dagen verlengd. 

Binnen de nieuwe procedure wordt het makkelijker om de aanvraag te wijzigen zonder dat deze nog door de administratie goedgekeurd moet worden. Dat kan belangrijk zijn om in te spelen op adviezen of inspraakreacties en verhoogt de kans op een goede afloop van de vergunningsprocedure zonder dat de procedure helemaal hernomen moet worden. Dit maatwerk beoogt maximale flexibiliteit en wenst onnodig tijdverlies te voorkomen. 

Het omgevingsbesluit: 

Dit nieuwe instrument wordt specifiek gelanceerd om ruimtelijke impulsprojecten (1), werken van algemeen belang (2) en bedrijvigheid (3) versneld te realiseren in gebieden die momenteel nog niet bestemd zijn voor deze projecten. 

De eerste categorie betreft een wijziging die gericht is op de verdichting van dorpskernen, met het oog op de bouwshift. De werken van algemeen belang omvatten onder andere fietspaden, rioleringen en wegenwerken. Het derde punt betreffen ontwikkelingen bij bestaande bedrijven, vergelijkbaar met de huidige procedure voor planologische attesten. 

Zie hiervoor ook onze eerdere posts: 

Concreet is het omgevingsbesluit gebaseerd op de procedure voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning, waarin belangrijke aspecten van een ruimtelijk uitvoeringsplan worden geïntegreerd. Er hoeft dus niet eerst een Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) opgesteld te worden, om vervolgens een vergunning te verkrijgen. Door dit instrument kan dit allemaal via één aanvraag worden ingediend. 

Het omgevingsbesluit zal nadien worden geëvalueerd voor die drie specifieke toepassingsgebieden, om dan vervolgens te zien of er een aanpassing of een eventuele uitbreiding mogelijk is. 

De Vlaamse Regering bepaalt voor de meeste bepalingen van dit decreet de datum van de inwerkingtreding. Het is afwachten of dit nog onder de huidige regering beslist zal worden.

We houden u verder op de hoogte.

 

Heeft u vragen over dit decreet? Neem contact op met één van onze experten.